Bridge Course 8th SCIENCE Competencies 8वी विज्ञान सामर्थ्य यादीBASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

Bridge Course 8th SCIENCE Competencies 8वी विज्ञान सामर्थ्य यादी

 सेतुबंध कार्यक्रम

            इयत्ता – आठवी                 

विषय – विज्ञान  

अपेक्षित अध्ययन सामर्थ्य यादी 

BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU1. पोषणाचे महत्त्व जाणून घेणे.

2. वनस्पती आणि प्राण्यांमधील पोषणाचे प्रकार यांची माहिती घेणे.

3. जल संरक्षण आणि पुनर्वापराचे महत्त्व जाणून घेणे.

4. जलप्रदूषणाची कारणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय जाणून घ्या.

5. आरसा आणि भिंगांचे प्रकार,प्रकाशाचे परावर्तन आणि परावर्तनांची निर्मिती स्पष्ट करणे.

6. गतीचा अर्थ समजून घेणे,गतीचे विविध प्रकार समजून घेणे.

7. विद्युत मंडळ व विद्युत प्रवाहाचे परिणाम समजून घेणे.

8. भौतिक आणि रासायनिक बदल जाणून घेणे.भौतिक बदल पुन्हा मूळ स्थितीत येऊ शकतात हे समजून घेणे.

9. आम्ल,अल्कली आणि क्षारांचे सुचके वापरून वर्गीकरण करणे आणि त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करणे.

10.विविध कपड्यांचे स्त्रोत ओळखणे आणि कृत्रिम तंतू व रासायनिक तंतूमधील फरक स्पष्ट करणे.

अधिकृत कन्नड साहित्य पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा… – CLICK HEREShare your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *