10th Maths 1.ANKAGANITI KRAM (1.अंकगणिती क्रम)

        


 

10th Maths 1.ANKAGANITI KRAM (1.अंकगणिती क्रम)

 परीक्षा बोर्ड – KSEEB बेंगळूरू

इयत्ता – दहावी 


विषय –  विज्ञान 


घटकानुसार महत्वाचे 1 गुणाचे प्रश्न 

1. अंकगणिती क्रम 
 

        

   1)  एका A.P. चे nवे पद 2n – 2
आहे.तर पहिल्या दोन पदांची बेरीज –

A)  0

B)  1

C)  2

D)  3

C) 2

  2)  जर an = 5n+1  तर an +1 = ?

A) 5n+3

B) 5n+4

C) 5n+6

D) 5n+2

C) 5n+6   3)  जर an = n3 –
आणि an = 26 तर n ची
किंमत
?     

A) n = 3

B) n = 4

C) n = 5

D) n = 2

     

A) n = 3

     4) 10,7,4 ……….. या A.P. चे 30 वे पद –

A) 57

B) 77

C) -77

D) -87    

     

C) -77

  

     5) Sn = 1,2,3,…………+n तर Sn =?

    

10th Maths 1.ANKAGANITI KRAM (1.अंकगणिती क्रम)

    

B)

 


   


       6) (a-5d), (a-2d), (a+d)
………….
 या A.P. मधील
सामान्य फरक –

A) 2d

B) 3d

C) -2d

D) -3d

     

B) 3d

 

        7) एका A.P. मध्ये पदे
असून तिसरे पद
 12 आहे तर
5 पदांची बेरीज किती
?

A) 12

B) 17

C) 60

D) 72

 

     

C) 60 

       8) एका A.P. मध्ये
पहिले पद व सामान्य फरक समान आहे तर
 an =

A) a

B) d

C) n

D) na

 

   

D) na

        9) A.P. मध्ये an+1 ची
किंमत –

A) a+d

B) a+nd

C) a+(n+1)d

D) a+(n-1)d

 

     

B) a+nd

 

      10) 3,-1,-5……..या A.P.चे 10
वे पद –

A) -36

B) 36

C) -39

D) -33

 

D)- 33

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *