Karnataka School Annual Assessment Time Table 2024-25 Revealed!” 9वी व 10वी वार्षिक मूल्यमापन प्रक्रिया वेळापत्रक 2024-25

EVALUATION 2024-25

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये, कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या 1 ली ते 10 वी वर्गासाठी 2024-25 या वर्षाच्या शैक्षणिक कृतींसाठी वार्षिक कृती आराखडा आणि शैक्षणिक मार्गदर्शिका प्रकाशित करण्यात आली आहे.त्या आधारे शाळांमधील अभ्यासक्रमाचे अध्यापन आणि मूल्यमापन याबाबत आवश्यक उपक्रम कृती योजनांची कार्यवाही खालील सूचनांनुसार करण्यात यावी.

3. संदर्भ परिपत्रक आणि 2024-25 या वर्षातील शैक्षणिक मार्गदर्शीकेच्या आधारे,वार्षिक पाठ नियोजन केले जावे, अध्ययन सुलभ केले जावे,आकारिक आणि संकलित मूल्यमापन केले जावे आणि मुलांच्या अध्ययन प्रगतीची नोंद केली जावी. या संदर्भात,मुलांच्या शिक्षणाला सहकार्य होण्यासाठी शिक्षकांनी आवश्यक तयारीने वार्षिक कृती आराखडा तयार करावा.

4. 2024-2025 या शैक्षणिक वर्षात,सेतुबंध कार्यक्रम,आकारिक आणि संकलित मूल्यमापन संबंधी माहिती देण्यात आली आहे.त्यानुसार शाळा स्तरावर विहित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *