Bridge Course MARATHI Learning Competencies CLASS 7
 

 सेतुबंध
कार्यक्रम

          इयत्ता – सातवी         

विषय – मराठी  

पूरक अध्ययन
सामर्थ्य

1. परिचीत / अपरिचीत
प्रसंगातील संभाषणानुसार संभाषण केलेल्या प्रसंगानुसार अर्थग्रहन करणे.


2. आवाजातील
योग्य चढ उताराने गद्य वाचन करणे.

3. काव्य
ओळी
, म्हणी,सुविचार,वाक्प्रचार शुद्ध
लिहिण्यास सक्षम होतील.

4. जोडाक्षरे
विश्लेषण करण्यास समर्थ होतील.

5. दिलेल्या
वाक्याचा काळ ओळखणे. 


6. वाक्प्रचाराचा
अर्थ समजणे.

7. विरामचिन्हांचा
वापर करून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणे.

8. वाक्यातील
गुणविशेषण ओळखणे.

9. दिलेल्या
अक्षरापासून योग्य शब्दरचना करणे.

10. दिलेल्या
शब्दाचे लिंग ओळखणे.

11. वाक्यामध्ये
योग्य विरामचिन्हे वापरणे.

12. दिलेले
शब्द क्रमाने मांडून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणे.

13. वाक्यातील
कर्ता
,कर्म,क्रियापद ओळखणे.

14. शब्दांच्या
अर्थानुसार गटात न बसणारा शब्द ओळखणे.

15. वाक्यातील
यमक
,लयबद्ध शब्द ओळखणे. 

16.म्हणी
पूर्ण करणे.

17. संधी
विग्रह करून संधीचा प्रकार ओळखणे.

18. नवीन
शब्दांचा अर्थ ओळखणे व सांगणे.

19. बोलीभाषेतील
मजकूर प्रमाण मराठीत लिहिता येणे.

20. ऐकलेल्या
/ वाचलेल्या कविता
,पाठ,साहित्य प्रकार यांच्यावर
आधारित काय
? का? कसे? कोण? कधी? कोणाला? या प्रश्नांची उत्तरे
देणे.


 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *