Bridge Course MARATHI Learning Competencies CLASS 7

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेतामागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंध का करावा? (Importance of bridge course)

 

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजेकोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेतकसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणीघटक चाचणी,तोंडी प्रश्नविद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

 

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.

ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.
 सेतुबंध
कार्यक्रम

          इयत्ता – सातवी         

विषय – मराठी  

पूरक अध्ययन
सामर्थ्य

1. परिचीत / अपरिचीत प्रसंगातील संभाषणानुसार संभाषण केलेल्या प्रसंगानुसार अर्थग्रहन करणे.

 
2. आवाजातील योग्य चढ उताराने गद्य वाचन करणे.
3. काव्य ओळी, म्हणी,सुविचार,वाक्प्रचार शुद्ध लिहिण्यास सक्षम होतील.
4. जोडाक्षरे विश्लेषण करण्यास समर्थ होतील.
5. दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखणे. 

6. वाक्प्रचाराचा अर्थ समजणे.
7. विरामचिन्हांचा वापर करून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणे.
8. वाक्यातील गुणविशेषण ओळखणे.
9. दिलेल्या अक्षरापासून योग्य शब्दरचना करणे.
10. दिलेल्या शब्दाचे लिंग ओळखणे.
11. वाक्यामध्ये योग्य विरामचिन्हे वापरणे.
12. दिलेले शब्द क्रमाने मांडून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणे.
13. वाक्यातील कर्ता,कर्म,क्रियापद ओळखणे.
14. शब्दांच्या अर्थानुसार गटात न बसणारा शब्द ओळखणे.
15. वाक्यातील यमक,लयबद्ध शब्द ओळखणे.16.म्हणी पूर्ण करणे.
17. संधी विग्रह करून संधीचा प्रकार ओळखणे.
18. नवीन शब्दांचा अर्थ ओळखणे व सांगणे.
19. बोलीभाषेतील मजकूर प्रमाण मराठीत लिहिता येणे.
20. ऐकलेल्या / वाचलेल्या कविता,पाठ,साहित्य प्रकार यांच्यावर आधारित काय? का? कसे? कोण? कधी? कोणाला? या प्रश्नांची उत्तरे देणे.

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *