Bridge Course 6th Marathi Competencies 6वी मराठी सामर्थ्य यादी


सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

सेतुबंध कार्यक्रम

इयत्ता – सहावी                 

विषय – मराठी  

पूरक अध्ययन
सामर्थ्य
1. ऐकलेल्या, वाचलेल्या, साहित्याबद्दल,घटनांबद्दल बोलतील.

2. आजूबाजूला घडणार्‍या विविध घटना/गोष्टींकडे लक्ष देतील आणि त्यांना तोंडी प्रतिक्रिया देतील.

3. भाषेच्या उपयोगाकडे लक्ष देऊन स्वतःची भाषा तयार करतील आणि अस्खलितपणे बोलतील.

4. ऐकलेल्या, वाचलेल्या घटनांबद्दल बोलतील आणि प्रतिसाद देतील.

5. विविध उद्देशांसाठी फळ्यावर/सुचना फलकावर लिहिलेल्या सूचना,कार्यक्रम अहवाल,पत्र इत्यादी माहिती समजून घेतील.

6. विविध उद्देशांसाठी तयार केलेल्या सूचना फलकांवर पोस्ट केलेले कार्यक्रम आणि घटनांची यादी वाचतील व लिहितील.

७.शब्दकोशातील अज्ञात शब्दांचा अर्थ पाहतील.
8.लिखित आणि छापील साहित्य अस्खलितपणे वाचतो.

9. पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर विषय आणि साहित्य वाचतील आणि समजून घेतील.

10. विविध प्रकारच्या विषयांमध्ये आढळणारे संवेदनशील घटक समजून घेऊन आपल्या भाषेतून आणि लेखनातून व्यक्त करतील.

11.लेखन प्रक्रियेबद्दल जाणून घेतील आणि शिक्षक-निर्धारित क्रियामध्ये त्यांच्या लेखनाचे पुनरावलोकन करतील.

12.भाषिक सूक्ष्म गोष्टींकडे लक्ष देऊन भाषेची रचना करतील आणि लेखनात त्यांची अंमलबजावणी करतात.

13. भाषेच्या व्याकरणाचे भाग ओळखतील आणि त्यांच्याबद्दल सहजपणे लिहितील.

14. वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी लिहिण्यात येणाऱ्या लिखाणात योग्य विराम चिन्हे वापरतील.

15. पाठामध्ये आलेले व्याकरण घटक आणि संकल्पनांची माहिती घेतील.

16. त्यांच्या लेखनात संदर्भ आणि परिस्थितीनुसार नवीन शब्दांचा वापर करतील.
17. त्यांच्या आजूबाजूला घडणार्‍या विविध घटनांचे बारकाईने निरीक्षण करतील आणि त्यांच्याबद्दलचा अभिप्राय लेखन स्वरूपात देतील.

18. उद्देश आणि संदर्भानुसार शब्द,वाक्य आणि विराम चिन्हांचा योग्य वापर करतील.

19. ऐकलेल्या/वाचलेल्या साहित्याबद्दल प्रश्न विचारतील.आपला अभिप्राय आणि तर्क व्यक्त करतील.

20. वाचलेले साहित्य, आशय, घटना याबद्दल चर्चा करतील आणि आपले मत व्यक्त करतील. 
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *