Bridge Course CLASS 6 Pre Test MARATHI 6वी मराठी पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

 

इयत्ता – सहावी


       पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

        विषय – मराठी                 

तोंडी प्रश्न

खालील प्रश्नांची तोंडी उत्तरे द्या.

1. तुम्ही वाचलेली/ऐकलेली कोणतीही एक कथा सांगा.

2. तुम्ही तुमची उन्हाळी सुट्टी कशी घालवली?

3. भाषेतील बारकावे लक्षात घेऊन हे वाक्य दुरुस्त करा.

तो रामाच्या घरी गेली.

4.नाट्यरुपात सदर करा.

“आपल्याला मिळाली त्यापेक्षा अधिक रक्कम शेतकरी कुठून देणार?”

5. वडिलांना पत्र लिहिताना कोणता मायना वापरतात?

6. रस्त्याच्या नियमांमध्ये झेब्रा क्रॉस काय सांगा.
खालील प्रश्नांची व्यावहारिक उत्तरे आवश्यक आहेत.

7. शब्दकोशात यापैकी कोणत्याही एका शब्दाचा अर्थ शोधा. उपचार, उपकार,सीमा,देवालय

8. हे वर्तमानपत्र वाचा.

(शिक्षक वर्तमान पत्राच्या चार ओळी वाचायला सांगतात.)

खालील प्रश्नांची लेखी उत्तरे लिहा.

9. तुम्ही तुमच्या शहरात पाहिलेल्या सरकारी इमारतींच्या नावाची यादी करा.

10. पाणी हा एक मौल्यवान स्त्रोत आहे. याबद्दल 2 ओळी लिहा.

11. या वाक्यातील कर्ता,कर्म आणि क्रियापद ओळखा.

बैल गाडी ओढतो.

12. देवालयया शब्दातील स्वर व्यंजनांचा विग्रह करा.
13. या वाक्यातील दिशादर्शक शब्द ओळखा आणि लिहा.

सूर्य पूर्वेला उगवतो.

14. योग्य विराम चिन्हांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा. भारती सिंधू आणि कावेरी शाळेला जाताना विज्ञान गणित इंग्रजी
विषयाबद्दल चर्चा करतात.

15. कार्य – या शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

16. सण – या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

17. तुमच्या शाळेत साजऱ्या होणाऱ्या स्वातंत्र्य दिनाविषयी चार वाक्ये लिहा.

18. दिलेल्या शब्दाला योग्य लयबद्ध शब्द लिहा. – पणती

19. चूक कि बरोबर लिहा.

 रस्ता ओलांडताना वृद्धांची मदत करावी.

20. गद्य वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या.

फेकल्या गेलेल्या सर्व गोष्टींना कचरा म्हणतात.कचरा म्हणजे आपल्याला नको त्या गोष्टी. कचऱ्यांमध्ये एक सुका कचरा आणि दुसरा ओला कचरा असतो.कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास, कीटकांचा प्रादुर्भाव होऊन रोग होऊ शकतात.

अ) कचऱ्याचे प्रकार कोणते आहेत?

अ) कचऱ्याचे व्यवस्थापन का करावे? 

 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *