Bridge Course Post Test Sub EVS CLASS 2


सेतुबंध पूर्व  परीक्षा

नमुना प्रश्नपत्रिका 

 इयत्ता – दुसरी 

विषय – परिसर अध्ययन  

                              1. तुमच्या घरात आई कोणती कामे करते?

   

  2. तुम्ही शाळेत पाणी कशासाठी वापरता ते सांगा.

  

  3. तुम्ही तुमच्या घरात कोणत्या दोन कार्यांसाठी पाणी वापरता

  

  4. प्राणी ओळखा.

  

  5. तुमच्या घराजवळ उगवलेल्या 2 रोपांची नावे सांगा.

 

  6. या चित्रातील दोन खाद्य वनस्पतींची नावे सांगा.

  

  7. खालील वाक्ये चूक की बरोबर लिहा.

  

   1. आम्ही वास ओळखण्यासाठी नाकाचा वापर करतो. (                   ) 

   

   2. पाहण्यासाठी कानाचा उपयोग होतो. (                               )

 

  8. योग्य उत्तर निवडा.

 

 1) जेव्हा शिक्षक शिकवत असेल तेव्हा ते तुमच्या ………..….. असतात.

    (जवळ, अगदी जवळ)

 

 २) तुमचे घर शाळेपासून……….आहे.(दूर , खूप दूर) 

 

 9. जोड्या जुळवा आणि लिहा.     

 

       रिक्षा 


     होडी


10.
ठिपके जोडून चित्र पूर्ण करा व रंग भरा.
Bridge Course Post Test Sub EVS CLASS 2

 Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *