मराठी,इंग्रजी,परिसर PDF

इयत्ता पहिली पासून पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याना सर्व विषयांचे उपयुक्त मुलभूत ज्ञान देणं आवश्यक असतं.तसेच कांही वेळा परिहार बोधन साठी भाषा,गणित इत्यादी विषयाचे सराव साहित्य आवश्यक असते.

मराठी मुळाक्षरे सराव,मराठी मुळाक्षरे गिरवा,साधे शब्द,काना शब्द – दोन अक्षरी शब्द पहिली वेलांटी शब्द,दुसरी वेलांटी शब्द,पहिला उकार शब्द,दुसरा उकार शब्द,एक मात्रायुक्त शब्द दोन मात्रायुक्त शब्द,अं,अ: युक्त शब्द,चौदाखडी वाचन,ऋ युक्त शब्द,जोडाक्षरयुक्त शब्द,रफार युक्त शब्द,शब्दडोंगर,भौमितीक आकृत्या ओळख,ओळख नाणी व नोटांची,महिन्याची नावे,ENGLISH PICTURE BOOKS (15 हून अधिक),सोपे इंग्रजी शब्द,इंगजी शब्दसंग्रह,इंग्रजी पहिली ते चौथी व्हिडिओ,Animal Alphabets,इंग्रजी तक्ते,1 to 10 Numbers इत्यादी अनेक 60 हून अधिक pdf देण्यात आलेल्या आहेत.यांचा आपल्याला नक्की वापर होईल अशी अपेक्षा आहे.   

अ.क्र.PDF
फाईलचे नाव
डाउनलोड
लिंक
1मराठी मुळाक्षरे सरावDOWNLOAD
2मराठी मुळाक्षरे गिरवाDOWNLOAD
3मुळाक्षरे चित्रासहDOWNLOAD
4मुळाक्षरे चित्रासहDOWNLOAD
5साधे शब्दDOWNLOAD
6साधे शब्दDOWNLOAD
7साधे शब्दDOWNLOAD
8साधे शब्दDOWNLOAD
9काना शब्द – दोन अक्षरी
शब्द
DOWNLOAD
10काना शब्द – तीनअक्षरी शब्दDOWNLOAD
11काना शब्द – चारअक्षरी शब्दDOWNLOAD
12पहिली वेलांटी शब्दDOWNLOAD
13पहिली वेलांटी शब्दDOWNLOAD
अ.क्र.PDF
फाईलचे नाव
डाउनलोड
लिंक
14दुसरी वेलांटी शब्दDOWNLOAD
15दुसरी वेलांटी शब्दDOWNLOAD
16 पहिला उकार शब्दDOWNLOAD
17पहिला उकार शब्दDOWNLOAD
18दुसरा उकार शब्दDOWNLOAD
19दुसरा उकार शब्दDOWNLOAD
20दुसरा उकार शब्दDOWNLOAD
21एक मात्रायुक्त शब्दDOWNLOAD
22दोन मात्रायुक्त शब्दDOWNLOAD
23काना एक मात्रायुक्त
शब्द
DOWNLOAD
24काना एक मात्रायुक्त
शब्द
DOWNLOAD
25काना दोन मात्रायुक्त
शब्द
DOWNLOAD
26काना दोन मात्रायुक्त
शब्द
DOWNLOAD
27अं,अ: युक्त शब्दDOWNLOAD
अ.क्र.PDF
फाईलचे नाव
डाउनलोड
लिंक
28चौदाखडी वाचनDOWNLOAD
29ऋ युक्त शब्दDOWNLOAD
30जोडाक्षरयुक्त शब्दDOWNLOAD
31जोडाक्षरयुक्त शब्दDOWNLOAD
32जोडाक्षरयुक्त शब्दDOWNLOAD
33जोडाक्षरयुक्त शब्दDOWNLOAD
34जोडाक्षरयुक्त शब्दDOWNLOAD
35‘म्ह’ चे जोडाक्षरयुक्त शब्दDOWNLOAD
36रफार युक्त शब्दDOWNLOAD
37शब्दडोंगर 1DOWNLOAD
38शब्दडोंगर 2DOWNLOAD
39शब्दडोंगर 3DOWNLOAD
40शब्दडोंगर 4DOWNLOAD
अ.क्र.PDF
फाईलचे नाव
डाउनलोड
लिंक
41शब्दडोंगर 5DOWNLOAD
42शब्दडोंगर 6DOWNLOAD
43शब्दडोंगर 7DOWNLOAD
44शब्दडोंगर 8DOWNLOAD
45शब्दडोंगर 9DOWNLOAD
46शब्दडोंगर 10DOWNLOAD
47इयत्ता पहिली उजळणीDOWNLOAD
48शब्द अंताक्षरीDOWNLOAD
अ.क्र.PDF
फाईलचे नाव
डाउनलोड
लिंक
49महिन्याची नावेDOWNLOAD
50कुटुंब व नातेवाईकDOWNLOAD
51इंग्रजी साधे शब्दDOWNLOAD
52ENGLISH PICTURE BOOKS (15 हून अधिक)DOWNLOAD
53OUR HELPERSDOWNLOAD
54सोपे इंग्रजी शब्दDOWNLOAD
55इंगजी शब्दसंग्रहDOWNLOAD
56इंग्रजी पहिली ते चौथी व्हिडिओDOWNLOAD
57Alphabets / चित्रासहDOWNLOAD
58Animal AlphabetsDOWNLOAD
59इंग्रजी तक्तेDOWNLOAD
601 to 10 NumbersDOWNLOAD

 
 

42

शब्दडोंगर 6 

43

शब्दडोंगर 7 

44

शब्दडोंगर 8 

45

शब्दडोंगर 9 

46

शब्दडोंगर 10 

47

  

48

  

49

भौमितीक आकृत्या ओळख

DOWNLOAD

50

ओळख नाणी व नोटांची

DOWNLOAD

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

60

 

 

61

 

 

62

 

 

63

सुटे दशक सराव PDF

DOWNLOAD

64

परिहारबोधन साहित्य

DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.