7th SS Textbook Solution 3.Arrival of Europeans in India 7वी समाज विज्ञान 3.युरोपियनांचे भारतात आगमन

7वी समाज विज्ञान 

प्रकरण 3 – युरोपियनांचे भारतात आगमन


7th SS Textbook Solution 3.Arrival of Europeans in India 7वी समाज विज्ञान 3.युरोपियनांचे भारतात आगमन


इयत्ता – सातवी

विषय – समाज विज्ञान 

माध्यम – मराठी 

अभ्यासक्रम – 2022 सुधारित 
 
विषय – स्वाध्याय 


 

अभ्यास

1. खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा.

1. भारतात व्यापारासाठी समुद्रमार्गाने सर्वप्रथम आलेले युरोपियन कोण ?

उत्तर – पोर्तुगीज हे भारतात व्यापारासाठी समुद्रमार्गाने सर्वप्रथम आलेले युरोपियन होय.

2. भारतातील पोर्तुगीजांच्या व्यापारी केंद्रांची नावे लिहा.

उत्तर – गोवा,दीव-दमण,साल्सेट,बेस्सीन, चौल, मुंबई, सॅनथोम,हुगली येथे भारतातील पोर्तुगीजांची व्यापारी केंद्रे होती.

3. भारतामध्ये आलेली इंग्लिश व्यापारी संस्था कोणती ?

उत्तर – इस्ट इंडिया कंपनी ही भारतामध्ये आलेली इंग्लिश व्यापारी संस्था होय.

4. ‘दस्तक’ म्हणजे काय ?

उत्तर -‘दस्तक’ म्हणजे इंग्रज व्यापाऱ्यांना करमुक्त व्यापार करण्यासाठी दिलेला विशेष परवाना होय.


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *