SARASWATI VANDANA ( सरस्वती वंदना)
SARASWATI VANDANA ( सरस्वती वंदना)

 


सरस्वती वंदना


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला

या शुभ्रवस्त्रावृता ।

या वीणावरदण्डमण्डितकरा

या श्वेतपद्मासना॥

या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभि

र्देवैः सदा वन्दिता।

सा माम् पातु सरस्वतीं भगवती

निःशेषजाड्यापहा॥१॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः

गुरुर्देवो महेश्वरः

गुरु साक्षात् परब्रह्म

तस्मै श्रीगुरुवे नमः॥


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *