चौथी मराठी प्रश्नोत्तरे Chouthi PRASHNOTTARE (चौथी मराठी प्रश्नोत्तरे) 
चौथी मराठी प्रश्नोत्तरे Chouthi PRASHNOTTARE (चौथी मराठी प्रश्नोत्तरे)
प्रश्नोत्तरे
 
इयत्ता चौथी
 
विषय – मराठी
  

1. भारत गौरव गीत 

 

2. भारत माता

 

3.दारोदारी एक झाड

 

4. स्वच्छता गीत 

 
 

 

7. कधी वाटते 

 

8. खो – खो 

 

9. फेसाटी सामना 

 

10. आडाणी खेडूत 
 

11. पत्रलेखन 

 

12. बारा महिने 

 

13. खरा नायक 

 

14. शेतकरी गीत 

 

15. साहसी शिरीष 

 

१६. माझे गाव 

 

१७. शकून – अपशकून 

 
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *