एप्रिल २०२१ चे अध्यापन नियोजन (इयत्ता सातवी )


        इयत्ता सातवी 

 एप्रिल २०२१ अध्यापन नियोजन

मराठी व इंग्रजी विषयाचे नियोजन अंदाजित
असून DSERT ने या विषयांचे नियोजन दिलेले नाही.तरी मराठी इंग्रजी विषयाचे नियोजन
आपल्या सोयीप्रमाणे करावे.

(अभ्यासक्रम पाहण्यासाठी
विषयासामोरील CLICK HERE वर स्पर्श करा.)

 

विषय

अभ्यासक्रम लिंक

मराठी

Click Here

इंग्रजी

Click Here

विज्ञान

Click Here

गणित

Click Here

समाज

Click Here


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.