JAGATIK MAHILA DIN (स्त्री भ्रूण हत्या समस्या 1)

 जागतिक महिला दिन विशेष माहिती – 

संकलन व निर्मिती – गिरीश दारुंटे (सर) मनमाड , नाशिक.
 

                     स्त्री भ्रूण हत्या समस्या 2  

JAGATIK MAHILA DIN (स्त्री भ्रूण हत्या समस्या 1)
 

 
JAGATIK MAHILA DIN (स्त्री भ्रूण हत्या समस्या 1)
 Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *