100 ದಿನಗಳ ಓದುವ ಅಭಿಯಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಾಲವಾಟಿಕ ದಿಂದ 2 ನೇ ತರಗತಿ (WEEK WISE ACTIVITIES FOR 100 DAYS READING COMPAIGN IN KANNADA) 

ಗುಂಪುವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ– 

ಗುಂಪು – ಬಾಲವಾಟಿಕ ದಿಂದ 2 ನೇತರಗತಿ

KANNADA MEDIUM


ENGLISH MEDIUM


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.