೬ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

1

ಕನ್ನಡ

2

English (SL)

3

ಹಿಂದಿ

4

ಗಣಿತ ಭಾಗ ೧

5

ಗಣಿತ ಭಾಗ ೨

6

ವಿಜ್ಞಾನ

7

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೧

8 

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೨

9

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

10

ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ


 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *