೫ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ.

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

1

ಕನ್ನಡ

2

English Second Language

4

ಗಣಿತ ಭಾಗ ೧

5

ಗಣಿತ ಭಾಗ ೨

6

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *