೧ ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು


ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

1

ಕನ್ನಡ

2

ಕನ್ನಡ ನಲಿ-ಕಲಿ

3

English Reader Cum Activity Book

4

ಗಣಿತ

5

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ  


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *