एप्रिल २०२१ चे अध्यापन नियोजन (इयत्ता सहावी.)


इयत्ता सहावी एप्रिल २०२१ अध्यापन नियोजन

मराठी व इंग्रजी विषयाचे नियोजन अंदाजित असून DSERT ने

या विषयांचे नियोजन दिलेले नाही.तरी मराठी इंग्रजी विषयाचे

नियोजन आपल्या सोयीप्रमाणे करावे.

 

विषय

अभ्यासक्रम लिंक

मराठी

Click Here

इंग्रजी

Click Here

विज्ञान

Click Here

गणित

Click Here

समाज

Click Here


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *