आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्याचिन्हे

आंतरराष्ट्रीय व  रोमन संख्याचिन्हे  अभ्यास व चाचणी 

टेस्ट सोडवण्यापूर्वी खालील माहिती वाचा..

(1) I व X यांपैकी एखादे चिन्ह दोनदा किवा तीनदा एकापुढे एक लिहिल्यास त्यांची बेरीज करून
संख्या मिळते.

2) I व X ही चिन्हे एकापुढे एक जास्तीत जास्त तीन वेळा लिहितात. V हे चिन्ह एकापुढे एक
लिहीत नाहीत.

(3) I किंवा V यांपैकी एखादे चिन्ह मोठ्या संख्येच्या चिन्हाच्या उजवीकडे लिहिले, तर त्याची किंमत डावीकडील संख्येत मिळवली जाते.

(4) I हे चिन्ह V किंवा X च्या डावीकडे लिहिले, तर त्याची किंमत मोठ्या संख्येतून वजा करतात.

[टीप : (अ) I हे चिन्ह मोठ्या संख्येच्या डावीकडे एकदाच लिहिता येते. 
(ब) V हे चिन्ह मोठ्या संख्येच्या डावीकडे लिहीत नाहीत.]

(5) दहाच्या पुढील संख्या लिहिण्यासाठी प्रथम ती संख्या 10, 5, 1 अशा गटांत विभागून, वरील नियमांनुसार लहान किंवा मोठे संख्याचिन्ह वापरून लिहितात.

देवनागरी लिपीतील संख्याचिन्हे
 १   २    ३     ४    ५    ६     ७     ८     ९    
                                 
आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हे                         1    2     3     4    5   6     7     8     9
 
रोमन संख्याचिन्हे   –  आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हे                 
                                       1   
                    V                    5      
                                      10    
                    L                     50     
                    C                   100     
                    D                   500      
                    M                  1000

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.