सहावी विज्ञान व्हिडीओ


प्रकरण 1: आहार हा कोठून मिळतो?  भाग 1

 

            1. आहार हा कोठून मिळतो? भाग 2

 

प्रकरण 2: आहाराचे घटक

 

प्रकरण 3 : तंतु ते वस्त्र भाग 1 


    प्रकरण 3 : तंतु ते वस्त्र भाग 2 

प्रकरण 4: वस्तुंचे गटामध्ये वर्गीकरण भाग 1 


        प्रकरण 4: वस्तुंचे गटामध्ये वर्गीकरण भाग 2 

प्रकरण 5: पदार्थांचे विभक्तीकरण भाग 1

     प्रकरण 5 : पदार्थांचे विभक्तीकरण  भाग 2

 

प्रकरण 6 : आपल्या सभोवतलचे बदल भाग 1 

        प्रकरण 6 : आपल्या सभोवतलचे बदल भाग 2 

  

प्रकरण 7. वनस्पतींना समजून घेताना भाग 1


    प्रकरण 7. वनस्पतींना समजून घेताना  भाग 2


    प्रकरण 7. वनस्पतींना समजून घेताना भाग 3

 

प्रकरण 8 शारीरिक हालचाली भाग 1

        प्रकरण 8 शारीरिक हालचाली भाग 2

 

प्रकरण 9 : सजीव आणि त्यांच्या सभोवतालचा प्रदेश भाग 1 


        प्रकरण 9 : सजीव आणि त्यांच्या सभोवतालचा प्रदेश भाग 2 


        प्रकरण 9 : सजीव आणि त्यांच्या सभोवतालचा प्रदेश भाग 3 

 

प्रकरण 10 गती आणि अंतरांचे मापन भाग 1 


        प्रकरण 10 गती आणि अंतरांचे मापन भाग 2 

 

प्रकरण 11: प्रका छाया आणि परावर्तन  भाग 1

 

          11.प्रकाश,छाया आणि
परावर्तन
 भाग
2

 

         11.प्रकाश,छाया आणि परावर्तन भाग 3

 

प्रकरण 12 विद्युत आणि विद्युत मंडल भाग 1

 

                           12.विद्युत आणि विद्युत मंडल भाग 2

 

प्रकरण 13: चुंबकाची गंमत भाग 1

 

                13.चुंबकाची
गंमत
भाग 2

 

प्रकरण 14 : पाणी भाग 1

            

                पाणी भाग 2

 

प्रकरण 15: आपल्या सभोवतालची हवा भाग 1

 

            15. आपल्या सभोवतालची
वा
भाग 2

 

प्रकरण 16 : आत येणारा कचरा, बाहेर जाणारा कचराShare your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *