Bridge Course Model Pre Test 7th Maths

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती? हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

इयत्ता – आठवी

a) सर्वात मोठी संख्या निवडून रिकामी जागा भरा
1.    74,506        1,09,782     – ……….
2.     8,21,004      96,893      – ………..
b) 8963 च्या पुढील संख्या लिहा.
c) योग्य चिन्ह वापरून रिकामी जागा भरा.(>,<,=)
6374 ……..   6374
2. a)235 + 341 =
b)1000x__=0
c) एका शाळेत 150 मुले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या एका गणवेशाची किंमत 180 रुपये असेल तर 150 विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची एकूण किंमत किती असेल?
3. a) 354 ला 8 ने भागाकार करा.
b) 8 आणि 12 चा म.सा.वी. काढा.
C) 6 आणि 18 चे ल.सा.वी. काढा.
4. a) 18/20-4/20 ची किंमत काढा.
b) 3/7+ 2/7 अपूर्णांकांची बेरीज काढा व चित्र स्वरूपात दाखवा.
c) जर तुमच्याकडे रु. 750.65 असतील त्यातील रु. 520.80 ची शालेय बॅग खरेदी केली असेल तर बाकी किती राहिलं.
5. a) आकृतीचे निरीक्षण करा आणि खालील नावे द्या. 

Bridge Course Model Pre Test 7th Maths


रेषाखंड:
रेषा:
किरण:
बिंदू:
b) मोजपट्टी आणि कंपास वापरून 70 अंशाचा कोन रचा.
6. a) काही समांतर रेषांचे काही उदाहरणे द्या.
b) लंब रेषा असणाऱ्या इंग्रजी अक्षरांची उदाहरणे द्या.
c) 50 अंशाचा कोन रचा आणि त्याला दुभाजक काढा.
7. a) मोजपट्टी आणि कंपास वापरून 75 अंशाकोन रचा.
b) आकृतीतील कोनांचे निरीक्षण करा आणि कोन ओळखा.

Bridge Course Model Pre Test 7th Maths


8. a) खालील आकृतीसाठी सममिती रेषा काढा.

Bridge Course Model Pre Test 7th Maths


b) एका चौरसाला किती सममिती रेषा काढल्या जाऊ शकतात?

c) पुढील सममिती आकार पूर्ण करा.

Bridge Course Model Pre Test 7th Maths

9. a)लांबी = 28 सेमी रुंदी = 14 सेमी असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ काढा.
b) 34 सेमी बाजूच्या चौकोनाची परिमिती काढा.
c) 6cm लांबी आणि रुंदी 3 cm च्या आयताची परिमिती काढा.

Share your love

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *