Bridge Course CLASS 7 Pre Test MATHS 7वी गणित पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

सेतुबंध पूर्व परीक्षा

 

इयत्ता – सातवी

 

विषय – गणित


1. 65,740 या संख्येचा विस्तार करून लिहा.

2. सन 1991 मध्ये एका शहराची लोकसंख्या 2,35,741 होती. 2001 मध्ये ती 72,958 पर्यंत वाढल्याचे दिसून आले.तर 2001 मध्ये त्या शहराची एकूण लोकसंख्या किती होती?

3. 5+0=5 पूर्ण संख्यांच्या संदर्भात हा कोणता गुणधर्म आहे?

4. 24 चे अवयव काढा.

५. 6,8 आणि 12 ने पूर्ण भाग जाणारी लहान संख्या शोधा.

6.समांतर रेषा असणाऱ्या तुमच्या वर्गातील कोणत्याही दोन वस्तूंची नावे लिहा.

7.30° 110° 50° 85° 90° 185° आणि ९५° या कोनांचे लघुकोन,काटकोन व विशाल कोन या  कोनांमध्ये वर्गीकरण करा. 

8. हे जुळवा आणि लिहा.

     त्रिकोणाचे मापन                            त्रिकोणाचा प्रकार

1) तीन बाजूंची लांबी समान आहे                         अ) समद्विभुज

२) दोन बाजूंची लांबी समान आहे                        ब) विषमभूज

3) सर्व बाजू वेगवेगळ्या लांबीच्या आहेत               क) समभूज

9. पूर्णांकांची बेरीज करा. 11+(-7)

10. 40 मिनिटे म्हणजे एका तासाचा कितवा भाग?

11. जावेदला संत्र्याच्या टोपलीचा 5/7वा भाग देण्यात आला.टोपलीतील उरलेली फळे अपूर्णांकात
लिहा.

12. 2/5 हा अपूर्णांक दशांश अपूर्णांकात लिहा.

13. जर राधिकाला तिच्या आईने 10.50 रुपये आणि तिच्या वडिलांनी 15.80 रुपये दिले असतील,तर राधिकाला मिळालेली एकूण रक्कम किती.

14. एका पुस्तक विक्रेत्याने अनुक्रमे 6 दिवसात विकल्या गेलेल्या गणिताच्या पुस्तकांची
संख्या दिली.या माहितीसाठी स्तंभांलेख तयार करा.(योग्य स्केल).

दिवस

रविवार

सोमवार

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

विकलेल्या पुस्तकांची संख्या

60

40

30

50

20

70

15. एक धावपटू 50 मी. लांबी आणि 25 मी रुंदी असणाऱ्या आयताकृती उद्यानाभोवती 10 फेऱ्या काढतो.तर त्याने आक्रमिलेले एकूण अनार किती?

16. b+5=9 या समीकरणात b अक्षराची किंमत काढा.

17. एका पेनची किंमत 10 रुपये आहे आणि एका पेन्सिलची किंमत 2 रुपये आहे.तर पेनची किंमत पेन्सिलच्या किंमतीपेक्षा कितीने जास्त आहे?

18. 6 ज्यूस कॅनची किंमत 210 रुपये आहे.तर 4 ज्यूस कॅनची किंमत किती असेल?

19. समभूज त्रिकोणाला किती सममितीय रेषा असतात?

20. 60चा कोन रचा व त्याचा दुभाजक काढा.

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *