Bridge Course MARATHI Learning Competencies CLASS 2

 

                           


 

 सेतुबंध साफल्य परीक्षा

इयत्ता – दुसरी 

विषय – मराठी 

पायाभूत सामर्थ्य यादी
 

 

1. उभे आणि आडव्या
क्रमानुसार वर्णमालेतील अक्षरे ओळखणे.

2. कार्डशीटवर,फळ्यावर लिहिलेले ठळक
अक्षरे शब्दे ओळखणे.

3. तीन
अक्षरांपेक्षा जास्त नसलेले साधे आणि ज्ञात शब्दांची यादी वाचणे.

4.ठळक
अक्षरात वर्णमाला आणि अनेक वर्ण लिहिणे.

5.दिलेल्या
अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द तयार करणे.

6.साधी
वाक्ये स्पष्ट उच्चारणे.

7. सोपे
यमकयुक्त गाणी हावभाव आणि अभिनयासह सादर करणे.

8. सोप्या
शब्दात होय किंवा नाही अशी उत्तरे देणे.

9.सोप्या
परिचित शब्दांत वाक्ये लिहिणे.

10. गाळलेले
अक्षर किंवा जोडाक्षर ओळखणे.


 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *