5th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.04

 

 

 कलिका चेतरिके 

इयत्ता- पाचवी 

विषय -मराठी 

5th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.04

अध्ययन कृती क्र. 10:7

सुंदर निसर्गात भर घालायला आपण झाडे लावली, त्याला पाणी घातलं, तर रोज ते वाढताना पाहायला किती आनंद होईल! झाडावर कळी आलेली कधी फुलते म्हणून वाट पाहता पाहता फुलं आली की आनंदाला पारावारच राहणार नाही.

1) श्यामच्या आईने श्यामला कोणती गोष्ट सांगितली?
उत्तर – श्यामच्या आईने श्यामला चिंधीची गोष्ट सांगितली.

2) द्रोपदी ने काय केले?
उत्तर – कृष्णाचं कापलेला ते बोट बघून द्रौपदीने भरजरी शालू फाडला व बोटाला चिंधी बांधली.

3) नदीचे पाणी कसे वाहते ?
उत्तर – नदीचे पाणी खळखळ वाहते.

4) आकाशाकडे कुणाची सर निघाली ?
उत्तर –आकाशाकडे पाखरांची सर निघाली.1) पाठ क्रमांक 19 तेनाली रामाचे चातुर्य हा पाठ घेणे. घटना क्रमवार लिहा.

1. महाराज एक बर्फाचा तुकडा मला द्यावा.

2.विहिरीचे पाणी आटले तलाव कोरडे पडले:

3. महाराजांच्या हातात बर्फ वाटीचा होऊन मिळाला.

4. दुसऱ्याच वर्षी निसर्गाच्या कृपेने पाऊस चांगला झाला.

उत्तर – 
1.  2.विहिरीचे पाणी आटले तलाव कोरडे पडले:
2. 4. दुसऱ्याच वर्षी निसर्गाच्या कृपेने पाऊस चांगला झाला. 
3. 1. महाराज एक बर्फाचा तुकडा मला द्यावा.
4.  3. महाराजांच्या हातात बर्फ वाटीचा होऊन मिळाला.

2) बाहेरून आल्यावर आपण हात पाय धुतो का बरे? बाहेर आपण जरी चप्पल बूट घालून गेलो तरी बाहेर मातीमध्ये रस्त्यावर असंख्य जीवजंतू असतात. ते रोगराई पसरवत असतात.पायात बूट चप्पल असले तरी ते आपल्याला चिकटतात. ते इतके सूक्ष्म असतात की अंगावर हाता-पायावर आहेत हे कळत सुद्धा नाही. तसेच रस्त्यावर लोक थुंकतात, प्रातः वीधी करतात. यातूनही निरनिराळे आजार होण्याचा संभव असतो. आपले आरोग्य आपणच राखण्यासाठी, बाहेर रोगजंतू ठेवण्यासाठी, बाहेरून आल्यावर हात पाय धुवावेत. जे लोक सतत पेशंट जवळ, कारखान्यांत सूक्ष्म जिवाणू बरोबर काम करतात, ते रात्री कामावरून घरी आल्यावर आंघोळ पण करतात. याचे हेच कारण आहे.
    याच कारणासाठी आपण चपला-बूट सुद्धा घराच्या बाहेर काढतो यापासून जंतूंचा प्रादुर्भाव घरात होऊ नये हाच उद्देश असतो.

घटना क्रमवार लिहा.

1) जंतूंचा प्रादुर्भाव घरात होऊ नये हाच उद्देश असतो.

2) निरनिराळे आजार होण्याचा संभव असतो.

(3) रात्री कामावरून घरी आल्यावर आंघोळ पण करतात.

4) रोगजंतू बाहेर ठेवण्यासाठी बाहेरून आल्यावर हात पाय धुवावेत.

5) बाहेर मातीमध्ये रस्त्यावर असंख्य जीवजंतू असतात
.


उत्तर – 
1.  5) बाहेर मातीमध्ये रस्त्यावर असंख्य जीवजंतू असतात.
2. 2) निरनिराळे आजार होण्याचा संभव असतो.
3. 4) रोगजंतू बाहेर ठेवण्यासाठी बाहेरून आल्यावर हात पाय धुवावेत.
4. 3) रात्री कामावरून घरी आल्यावर आंघोळ पण करतात.
5. 1) जंतूंचा प्रादुर्भाव घरात होऊ नये हाच उद्देश असतो.अध्ययन कृती-10:8

सुगी:


रानातल्या बोरीला वाजून आली थंडी

काट्यातून लगडली बोरे सात खंडी

वळणावरचे झाड तर कापू लागले

खट्टे मीठे पेरू जागोजागी लावले

पानातले पोपट गाऊ लागले गाणे। रानातल्या बोरीला

ओलीचिंब झाली हरभऱ्याची राणी

चिंचेचे हातपाय काकडून आले वाकडे

जाळीतून डोकाबले कांबळे आकडे ॥ रानातल्या बोरीला

‘थंडी आली पेटवा शेकोटी हात गार
शेकता शेकता तोंडा टाका ओल्या शेंगा चार

रानातल्या बोरीला वाजून आली थंडी :

काट्यातून लगडली बोरे सात खंडी। रानातल्या बोरीला


 

कृती : या कवितेतील लयबद्ध शब्द लिहा.
उत्तर – थंडी – खंडी
लागले – लावले
गार – चार


 

चिमणी

अग ए चिमणे काय रे चिमण्या
हा बघ आणलाय मोत्याचा दाणा
बघू बघू आहा छान आहे पण
ठेवायचा कोठे ? ठेवायचा कुठे?
त्यात काय मोठे बांधूया घरटे
झाडाच्या फांदीवर बांधूया छोटे घर
चला चला लवकर काम करू बरोबर
मी आणते कापूस मी आणते काड्या
मी आणते गवत मी आणते दोरा
आत मध्ये छान दार कापूस मऊ
कडेने गवत पसरून देऊ
गवताच्या कडेने काड्या ठेवू
सगळीकडून दोऱ्याने शिवू
आत मध्ये छानदार पिल्लांना ठेवू
पिल्ले काय करतील दाणा खातील
पाणी पितील गवताच्या उशीत
कापसाच्या गादीत चिमुकले पिल्ले राहतील खुशीत.

1) लयबद्ध शब्द लिहा.

उत्तर – कुठे – घरटे

बरोबर – घर

ठेवू – शिवू

उशीत – खुशीत

मऊ – देऊ


2) वळणावरच झाड काय काय करू लागले?

उत्तर -वळणावरच झाड कापू लागले.खट्टे मीठे पेरू लावू लागले.

3) कुणाचे हात पाय वाकडे झाले?

उत्तर – चिंचेचे हातपाय वाकडे झाले

4) तोंडात काय टाका म्हटले आहे?

उत्तर – तोंडात ओल्या शेंगा चार टाका म्हटले आहे.

5) चिमणीने काय आणले?

उत्तर – चिमणीने मोत्याचा दाणा आणला.

6) झाडाच्या फांदीवर काय बनणार आहे?

उत्तर – झाडाच्या फांदीवर छोटे घर बनणार आहे.
मूल्यमापन कृती 1


A. गमतीदार चुटूकुला

शिक्षक:

5th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.04 हा मासा आहे.


बंड्या: मासा हा जलचर प्राणी आहे.

शिक्षक: अशा चार जलचर प्राण्यांची नावे सांग.

बंड्या : 5th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.045th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.045th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.045th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.04

2. शिक्षक : पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील नाते कोणते ?

बंड्या: आई व मामा

शिक्षक : ते कसे काय?

बंड्या :

3. शिक्षक : बंडू तू वर्गात मुलींच्या बरोबर का बोलतोस? बंड्या : मला च्याटिंग परवडत नाही म्हणून….

शिक्षक : च्याटिंग म्हणजे काय?

वरील चुटूकुल्यांचे अनुलेखन कर.

B) कल्पना कर तू काय करणार,ते वाक्यात लिही.
1. कबुतर : कबुतर हा शांत स्वभावाचा व सुंदर पक्षी असल्याने त्यांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करीन.

2. ससा : ससा हा छोटा व गोंडस प्राणी आहे. रानात सापडणारे ससे पाळण्यास बंदी आहे.


C) खालील चित्र रंगाव.

5th MARATHI KALIKA CHETARIKE ANSWERS 10.3 5 वी मराठी अध्ययन कृती 10.3,10.04Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *