LEARNING OUTCOMES 4th MATHS (चौथी गणित अध्ययन निष्पaत्ती यादी)

 

LEARNING OUTCOMES 4th MATHS (चौथी गणित अध्ययन निष्पaत्ती यादी)कलिका चेतरिके
2022

इयत्ता – चौथी

विषय – गणित

अध्ययन निष्पत्ती यादी

अध्ययन निष्पत्ती – 1 : स्थानमुल्याचा
वापर करून
9999 पर्यंतच्या
संख्या वाच
णे आणि लिहिणे.

अध्ययन निष्पत्ती – 2 : दैनंदिन
जीवनातील
4 अंकी
संख्यांची बेरजेशी संबंधित समस्या सोडव
णे.

 

अध्ययन निष्पत्ती – 3: दैनंदिन
जीवनातील
4 अंकी संख्यांची वजाबाकीशी संबंधित समस्या
सोडव
णे.

 

अध्ययन
निष्पत्ती –
4 :
दैनंदिन जीवनाला संबंधित
3
अंकी संख्यांना 1 अंकी
संख्यानी
गुणने.

अध्ययन
निष्पत्ती –
5 : बेरीज
वजाबाकी आणि गुणाकार यावर आधारित गणिते स्वतः तयार कर
णे.

अध्ययन
निष्पत्ती –
6 : दैनंदिन
जीवनाला संबंधित
2
अंकी
संख्येला
1 अंकी
संख्येने भाग
णे आणि भागाकार व गुणाकार यांच्यामधील
परस्पर संबंध समजून घे
णे.

अध्ययन
निष्पत्ती –
7: 1/2 1/4 3/4 या
अपुर्णांकाना दिलेल्या चित्रामध्ये आणि संग्रह केलेल्या वस्तुमध्ये ओळखून
चिन्हांच्या सहाय्याने दर्शविणे.


अध्ययन
निष्पत्ती –
8
:
लांबी, वजन, आकार
योग्य एकके (
m, cm, kg,
g, 1, ml)
आणि उपकरणे वापरुन मापन करणे.

अध्ययन
निष्पत्ती –
9: दिनदर्शिकेतील
दिवस आणि दिनांक यावर आधारित समस्या सोडव
णे.घड्याळातील
वेळ तास आणि मि
नीटांमध्ये वाचणे.am आणि pm मध्ये
व्यक्त कर
णे.24 तासांचे घड्याळ आणि 12 तासांचे
घड्याळ यांच्यातील
संबंध समजून घेणे.

अध्ययन
निष्पत्ती –
10
:
द्विमितीय(2D) आणि त्रिमितीय(3D)
आकृत्या ओळख
णे  (आयत, चौरस, त्रिकोण,घनायत, घन
वृतचिती/ दंडगोल
,
गोल
आणि शंकू) दैनंदिन जीवनात आढळणाऱ्या आकृत्यांची
2D आणि 3D आकृत्यांशी
तुलना करणे. अनौपचारिक पध्दतीने रचना
करणे.

अध्ययन
निष्पत्ती –
11 : रचनांचे साध्या आकृत्यांमध्ये आणि
संख्यांमध्ये विस्तार करणे.


अध्ययन निष्पत्ती – 12 : संग्रहित माहितीचे लेख
आणि स्तंभालेख निरीक्षण
करणे, विश्लेषण करणे आणि
निष्कर्ष
करणे. 

LEARNING OUTCOMES 4th MATHS (चौथी गणित अध्ययन निष्पaत्ती यादी)

वरील सर्व अध्ययन निष्पत्ती यादी PDF मध्ये डाऊनलोड करा..

LEARNING OUTCOMES 4th MATHS (चौथी गणित अध्ययन निष्पaत्ती यादी)


 

*अध्ययन निष्पत्ती यादी PDF*
*इयत्ता – चौथी*
*विषय- मराठी,इंग्रजी,कन्नड, गणित,परिसर*

https://www.smartguruji.in/2022/10/kalika-chetarike-2022-learning-outcomes.html


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *