मराठी,इंग्रजी,परिसर PDF


     इयत्ता
पहिली पासून पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याना सर्व विषयांचे उपयुक्त मुलभूत ज्ञान
देणं आवश्यक
 असतं.तसेच कांही वेळा परिहार बोधन साठी भाषा,गणित इत्यादी विषयाचे सराव साहित्य आवश्यक
असते.

मराठी,इंग्रजी,परिसर PDF


        मराठी मुळाक्षरे सराव,मराठी मुळाक्षरे गिरवा,साधे शब्द,काना शब्द – दोन अक्षरी शब्द पहिली
वेलांटी शब्द
,दुसरी वेलांटी शब्द,पहिला उकार शब्द,दुसरा उकार शब्द,एक मात्रायुक्त शब्द दोन
मात्रायुक्त शब्द
,अं,अ: युक्त शब्द,चौदाखडी
वाचन
,ऋ युक्त शब्द,जोडाक्षरयुक्त शब्द,रफार युक्त शब्द,शब्दडोंगर,भौमितीक आकृत्या ओळख,ओळख नाणी व नोटांची,महिन्याची नावे,ENGLISH PICTURE BOOKS (15 हून अधिक),सोपे इंग्रजी शब्द,इंगजी शब्दसंग्रह,इंग्रजी पहिली ते चौथी व्हिडिओ,Animal Alphabets,इंग्रजी तक्ते,1 to 10 Numbers इत्यादी अनेक 60 हून अधिक pdf देण्यात आलेल्या आहेत.यांचा आपल्याला नक्की वापर होईल अशी
अपेक्षा आहे. 
  
 

अ.क्र.

PDF
फाईलचे नाव

डाउनलोड
लिंक

1

मराठी मुळाक्षरे सराव

DOWNLOAD

2

मराठी मुळाक्षरे गिरवा

DOWNLOAD

3

मुळाक्षरे चित्रासह

DOWNLOAD

4

मुळाक्षरे चित्रासह

DOWNLOAD

5

साधे शब्द

DOWNLOAD

6

साधे शब्द

DOWNLOAD

7

साधे शब्द

DOWNLOAD

8

साधे शब्द

DOWNLOAD

9

काना शब्द – दोन अक्षरी
शब्द

DOWNLOAD

10

काना शब्द – तीन  अक्षरी शब्द

DOWNLOAD

11

काना शब्द – चार  अक्षरी शब्द

DOWNLOAD

12

पहिली वेलांटी शब्द

DOWNLOAD

13

पहिली वेलांटी शब्द

DOWNLOAD14

दुसरी वेलांटी शब्द

DOWNLOAD

15

दुसरी वेलांटी शब्द

DOWNLOAD

16

पहिला उकार शब्द

DOWNLOAD

17

पहिला उकार शब्द

DOWNLOAD

18

दुसरा उकार शब्द

DOWNLOAD

19

दुसरा उकार शब्द

DOWNLOAD

20

दुसरा उकार शब्द

DOWNLOAD

21

एक मात्रायुक्त शब्द

DOWNLOAD

22

दोन मात्रायुक्त शब्द

DOWNLOAD

23

काना एक मात्रायुक्त
शब्द

DOWNLOAD

24

काना एक मात्रायुक्त
शब्द

DOWNLOAD

25

काना दोन मात्रायुक्त
शब्द

DOWNLOAD

26

काना दोन मात्रायुक्त
शब्द

DOWNLOAD

27

अं,अ: युक्त शब्द

DOWNLOAD

28

चौदाखडी वाचन

DOWNLOAD

29

ऋ युक्त शब्द

DOWNLOAD

30

जोडाक्षरयुक्त शब्द

DOWNLOAD

31

जोडाक्षरयुक्त शब्द

DOWNLOAD

32

जोडाक्षरयुक्त शब्द

DOWNLOAD

33

जोडाक्षरयुक्त शब्द

DOWNLOAD

34

जोडाक्षरयुक्त शब्द

DOWNLOAD

35

‘म्ह’ चे जोडाक्षरयुक्त शब्द

DOWNLOAD

36

रफार युक्त शब्द

DOWNLOAD

37

शब्दडोंगर 1

DOWNLOAD

38

शब्दडोंगर 2

DOWNLOAD

39

शब्दडोंगर 3

DOWNLOAD

40

शब्दडोंगर 4

DOWNLOAD

41

शब्दडोंगर 5

DOWNLOAD42

शब्दडोंगर 6

DOWNLOAD

43

शब्दडोंगर 7

DOWNLOAD

44

शब्दडोंगर 8

DOWNLOAD

45

शब्दडोंगर 9

DOWNLOAD

46

शब्दडोंगर 10

DOWNLOAD

47

इयत्ता पहिली उजळणी

DOWNLOAD

48

शब्द अंताक्षरी

DOWNLOAD

49

भौमितीक आकृत्या ओळख

DOWNLOAD

50

ओळख नाणी व नोटांची

DOWNLOAD

51

महिन्याची नावे

DOWNLOAD

52

कुटुंब व नातेवाईक

DOWNLOAD

53

इंग्रजी साधे शब्द

DOWNLOAD

54

ENGLISH PICTURE BOOKS
(15 हून अधिक)

DOWNLOAD

55

OUR HELPERS

DOWNLOAD

56

सोपे इंग्रजी शब्द

DOWNLOAD

57

इंगजी शब्दसंग्रह

DOWNLOAD

58

इंग्रजी पहिली ते चौथी
व्हिडिओ

DOWNLOAD

59

Alphabets / चित्रासह

DOWNLOAD

60

Animal Alphabets

DOWNLOAD

61

इंग्रजी तक्ते

DOWNLOAD

62

1 to 10 Numbers

DOWNLOAD

63

सुटे दशक सराव PDF

DOWNLOAD

64

परिहारबोधन साहित्य

DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *