೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

1

ಕನ್ನಡ (ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ)

2

English (SL)

3

ಹಿಂದಿ

4

ಗಣಿತ ಭಾಗ ೧

5

ಗಣಿತ ಭಾಗ ೨

6

ವಿಜ್ಞಾನ  ಭಾಗ ೧

7

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೨

8

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೧

9

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೨

10

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

 


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *