BRIDGE COURSE COMPETENCIES इयत्ता – तिसरी पायाभूत सामर्थ्ये विषय – गणित


सेतुबंध
कार्यक्रम 

         इयत्ता

तिसरी               

पायाभूत
सामर्थ्याची
यादी
              

विषय
– गणित 

  

       पायाभूत सामर्थ्याची यादी

 
इयत्ता तिसरी                        

विषय गणित

1) एक ते 99 पर्यंत संख्या ओळखून होते आणि दशक सांगणे

2) संख्या चढत्या आणि उतरत्या क्रमात मांडणे.

3) 99 पेक्षा जास्त होणार नाही अशी बेरीज क्रिया करणे. ( हातच्या सहित हातचा रहित)

4) नव्याण्णव पेक्षा जास्त होणार नाही अशी वजाबाकी क्रियेची गणिते सोडवणे.(हातच्या सहित हातचा रहित)

5) 2 ते 10 पर्यंत पाढे तोंडपाठ करणे.


6) आठवडा, दिवस, ऋतू इत्यादीबाबत समजून घेणे.


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *