BRIDGE COURSE PRE-EXAM CLASS- 3 इयत्ता – तिसरी सेतुबंध पूर्व परीक्षा विषय – मराठी


सेतुबंध पूर्व परीक्षा 

                इयत्ता –
तिसरी                           

विषय
– मराठी
 

इयत्ता – तिसरी    

विषय – मराठी

पूर्व परीक्षा 

नमुना प्रश्नपत्रिका 


तोंडी
परीक्षा

1) तुला
माहित असलेली
एखादी गोष्ट
किंवा कविता
सांग.( प्रत्येक
विद्यार्थ्याकडून म्हणून
घेणे.)

2) तुला
काय काय
करायला आवडते
याबद्दल सांग.(एखादा
संदर्भ देऊन
बोलण्यास सांगणे.)

3) तुला
माहित असणारे
एखादे गाणे
सांग.

4) तुझ्या
आवडीचे कोणतेही
गीत अभिनयासहित
गा.

5) चित्र
पहा आणि
चित्रात काय
दिसत आहे,
याचे थोडक्यात
वर्णन कर.

प्रात्यक्षिक परीक्षा

6) तक्त्यातील
चित्रे पाहून
क्रमवार घडलेली
घटना सांग
आणि गोष्ट
समजून घे.

(चित्रांचा
तक्ता तयार
करून घेऊन
संदर्भ दर्शविणे.)

उदा.

7) वाक्य
नीट ऐकून
विचारलेल्या प्रश्नांची
उत्तरं सांग.

( एखादा
संदर्भ ऐकवून
त्यावर आधारित
प्रश्न विचारून
घेणे)

उदा.आजीने
बाजारातून केळी
आणली.

प्रश्न
-1)
आजीने बाजारातून
काय आणले?

 ‌‌     
2)
केळी कोणी
आणली?

8) चौकोनातील
शब्द वाच.

सहल

 

दरवाजा

9) खालील
अक्षरांपासून बनणारा
अर्थपूर्ण शब्द
सांग.

(अक्षर
पट्ट्या दाखवून
कृती करून
घेणे)

उदा.1)
गा    बै  डी                            

2)
चि णी

10) फळ्यावरील
वाक्य पाहून
जसेच्या तसे
पाटीवर लिही
.(
एखादे वाक्य
लिहून त्याचे
अनुलेखन करुन
घेणे.)

      उदा.1)
सशाला फार
आनंद झाला.

             2) राधिकाने सुंदर हार बनविला.


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *