पशु – पक्षांचे आवाज 

पशु-पक्षी

आवाज

कावळा

कावकाव  


 कबुतर

गुटर्रघुम (घुमणे)

कुत्रा

भुंकणे

मांजर

मँव-मँ

भुंगे

गुंजराव

पोपट

विठू विठू

चिमणी

चिवचिव

हत्ती 

चित्कारणे

घोडा

खिंकाळणे

पक्षी

किलबिल

सिंह

गर्जना/डरकाळी

वाघ

डरकाळी

गाय

हंबरणे

मोर

केकराव

कोकीळ

कुहुकुहु

कोंबडा

आरवणे

साप

फुत्कारणे

म्हैस

रेकणे

बेडूक

डराव डराव( )

घुबड

घुत्कारणे

डास

गुणगुणणे

उंट

रेकणे

गाढव

रेकणे

गिधाड

चित्कारणे

माकड

चीं चीं ( )

बैल

हंबरणे

माशी

गुणगुणणे

पक्षी

किलबिल

भुंगा

गुणगुणणे

ससाणा

चित्कारणे

हंस

कलरव

बेडूक

डराँव डराँव (-)

कोल्हा

कोल्हेकुई

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *