6th Science Worksheet 2021Click here to Download PDF WORKSHEET      Click here to Download PDF WORKSHEET 

            

इयत्ता – सहावी            

विषय – विज्ञान   

Worksheet – 1

1 . सजीवांच्या कांही
सामान्य गुणधर्मांची यादी करा.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2. कॅकटस वाळवंटात
जगण्यासाठी कसे अनुकूलन करतात?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

3. पर्वतमय प्रदेशातील
वनस्पती जगण्यासाठी कसे अनुकूलन करतात?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

4.खाली दिलेली मोजमापे
चढत्या क्रमात लिहा.

1m          1cm             1km
            1mm

…………………………………………………………………..

 

5. एका व्यक्तीची उंची 1.75m आहे. ही उंची cm & mm मध्ये लिहा.

…………………………………………………………………..

 

6. गती म्हणजे काय?गतीचे
प्रकार कोणकोणते?

…………………………………………………………………..

 

7. आवर्तीय गतीची दोन
उदाहरणे लिहा.

…………………………………………………………………..

 

8. पाऊलाचा उपयोग
लांबीच्या प्रमाणित एककाच्या रुपात का केला जात नाही?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

9. उंटाला ‘वाळवंटातील
जहाज’ असे का म्हटले जाते?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

10. वर्तुळाकार गती
म्हणजे काय सांगून दोन उदाहरणे द्या.

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 


एप्रिल 2021          

इयत्ता – सहावी         

विषय – विज्ञान   

Worksheet – 2

1.   विद्युत स्वीच दुरुस्त
करताना वायरमन रबरी हातमोजे का वापरतात?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

2.   विद्युत घट म्हणजे काय?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

3.   विद्युत वाहक व विद्युत रोधक
यातील फरक –

……………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

4.   विद्युत स्वीच म्हणजे
काय? त्याचे उपयोग सांगा.

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

5.   पारदर्शक वस्तू व
अपारदर्शक वस्तू यातील फरक सांगा.

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

6.   छाया (सावली) कशी तयार
होते?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

7.   प्रकाश किरण सरळ रेषेत
जातात हे स्पष्ट करणाऱ्या प्रयोगाचे वर्णन करा.

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

8.   परावर्तन म्हणजे काय?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

9.   विद्युत बल्बचे चित्र
काढून विद्युत अग्र दाखवा.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.साध्या विद्युत घटाची आकृती
काढा.

 

 

 

 
 

 

एप्रिल 2021          

इयत्ता – सहावी         

विषय – विज्ञान   

Worksheet – 3

1.   चुंबकाचे गुणधर्म लिहा.

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

2.   चुंबकीय व अचुंबकीय
पदार्थांची नावे लिहा.

 …………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

3.   चुंबकाचे दक्षिण व उत्तर
ध्रुव कसे शोधाल?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………..

 

4.   तुम्हाला एक लोखंडी पट्टी
दिली असता तिचे चुम्बकात रुपांतर कसे कराल?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

5.   ढग कसे तयार होतात?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

6.   समुद्राचे पाणी खारट का
असते?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………..

 

7.   पाण्याची उगमस्थाने कोणकोणती
आहेत?

…………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………..

 

8.   जलचक्र म्हणजे काय?

…………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

9.   पाणी संवर्धनासाठी तीन
घोषणा लिहा.

…………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

10 . जलचक्र क्रिया दाखवणारी आकृती काढा.

 

    

एप्रिल 2021         

इयत्ता – सहावी         

विषय – विज्ञान   

Worksheet – 4

1.   गिर्यारोहक गिर्यारोहण करताना
आपल्या सोबत ऑक्सिजन सिलिंडर का घेऊन जातो?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

2.   हवेचे घटक कोणकोणते?

…………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

3.   हवेत पाण्याचे अस्तित्व
आहे हे कसे दाखवाल?

…………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

4.   जलवनस्पती पाण्यावर का
तरंगतात?

…………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

5.   हवेतील घटकांची टक्केवारी
दर्शविणारा तक्ता काढा व रंग भरा.

…………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

6.   हवेचे गुणधर्म लिहा.

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

7.   रस्त्याच्या कडेला कचरा
का जाळू नये?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

8.   घरामध्ये शिल्लक
राहिलेल्या अन्नाचे तुम्ही काय करता?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

9.   कचरा व्यवस्थापनात
सरकारची जबाबदारी कोणती आहे
?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

10. कचरा व्यवस्थापनात आपल्या जबाबदाऱ्या
कोणत्या आहेत
?

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

Click here to Download PDF WORKSHEET      Click here to Download PDF WORKSHEET 
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.