ओली विज़ार

         

ओली विज़ार

कथा क्र. ३०  
         छोट्या अजयला शाळा आणि त्याचे शाळेतील मित्र खूप आवडत असत. एकदा शाळेत बाकावर बसलेला असताना अचानक त्याला काहीतरी ओलं लागलं आणि त्याला कळलं की त्याची विजार ओली झाली आहे. खजील झालेल्या अजयला काय करावे सुचेना, वर्गातले सगळे, त्याची ओली विजार पाहून टर उडवतील असे त्याला वाटले. मदतीची याचना करत तो बाकावर तसाच बसून राहिला.
दीक्षा वर्गातल्या रोपांना पाणी घालण्यासाठी पाण्याने भरलेला तांब्या घेऊन जात होती, अचानक ती ठेचकाळली आणि तांब्यातले सगळे पाणी त्याच्या मांडीवर सांडले. सगळेजण अजयच्या मदतीसाठी धावले. बाईंनी दीक्षाला तंबी दिली आणि अजयला नवीन विजार दिली.
शाळा सुटल्यावर अजयला दीक्षा बस मध्ये भेटली. त्याने विचारले,”तू हे सगळं हेतुपूर्वक केलंस नं?”
दीक्षा म्हणाली,”माझी सुद्धा विजार एकदा ओली झाली होती”.
तात्पर्य: गरजवंतांना नेहमी मदत करावी.
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *